پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسی ویژگی های شخصیتی و تعاملات اجتماعی در دانش آموزان - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه درباره اعتیاد به اینترنت - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین پیش بینی رابطه بین استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده با فرسودگی هیجانی پرستاران - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد در مورد تعاملات اجتماعی در دانش آموزان - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه رشته روانشناسی تعاملات اجتماعی در دانش آموزان - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سهم تاب آوری در پیش بینی کیفیت زندگی افراد مبتلا به درد مزمن - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه روانشناسی در مورد ارتباط ویژگیهای شخصیتی با اعتیاد به اینترنت - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شدت و مدت درد در پیش بینی سلامت جسمانی افراد مبتلا به درد مزمن - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی رهبری خدمتگزاردر اعتماد کارکنان به مدیران - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع بررسي ايمني و ارگونومی سرنشین در خودرو - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی شناخت تفاوت بین تعاملات اجتماعی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادي - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سهم تاب آوری، شدت و مدت درد در پیش بینی سلامت روانشناختی افراد مبتلا به درد مزمن - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
تعیین رهبری خدمتگزاردر اعتماد کارکنان به مدیران - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسي و مقايسه روشهاي تحليلي وتجربي ضربه عرضي برروي صفحات كامپوزيتي - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین سهم تاب آوری در پیش بینی سلامت اجتماعی افراد مبتلا به درد مزمن - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵