پایان نامه تحليل استاتيكي و ديناميكي پايه هاي مخازن در ارتفاع گاز فشرده و بهينه‌سازي آنها - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تفاوت بین تعاملات اجتماعی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادي - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سهم شدت ومدت درد درپیش بینی سلامت محیط افراد مبتلا به درد مزمن - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مدیریت:ارائه اعتماد کارکنان به مدیران در تعهد سازمانی کارکنان - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کیفیت زندگی مبتلایان به درد مزمن براساس میزان تاب آوری، شدت و مدت درد - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه روانشناسی تفاوت ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادي - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل تیر خمیده FGM - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش اعتماد کارکنان به مدیران در تعهد سازمانی کارکنان - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سلامت جسمانی مبتلایان به درد مزمن بر اساس میزان تاب آوری، شدت و مدت درد - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع تفاوت بین ویژگی شخصیتی سازش پذیری دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادي - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل و آنالیز ارتعاشات در ابزارهای برشی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سلامت روانشناختی مبتلایان به درد مزمن بر اساس تاب آوری، شدت و مدت درد - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع تعیین خرابی خطوط فشارقوی برق به کمک پردازش تصویر دیجیتال - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر اعتماد کارکنان به مدیران در تعهد سازمانی کارکنان - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع تعیین خرابی خطوط فشارقوی برق به کمک پردازش تصویر دیجیتال - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵