دانلود پایان نامه بررسی استعدادمنابع انسانی شرکت حمل و نقل وخدمات کانتینری در پیاده سازی مدیریت دانش - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پيش بيني عملكرد شغلي از روي مولفه هاي هوش هيجاني-دانلود پایان نامه - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع پيش بيني عملكرد شغلي تحت مولفه هاي مهارت ارتباطي - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد پيش بيني عملكرد شغلي تحت مولفه هاي مهارت ارتباطي - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی استعدادفرهنگ سازمانی شرکت حمل و نقل وخدمات کانتینری درپیاده سازی مدیریت دانش - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت:میزان استعدادفرهنگ سازمانی حمل و نقل وخدمات کانتینری درپیاده سازی مدیریت دانش - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه روانشناسی پيش بيني عملكرد شغلي از روي متغيرهاي هوش هيجاني و مهارت هاي ارتباطي - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:پيش بيني عملكرد شغلي از روي متغيرهاي هوش هيجاني و مهارت هاي ارتباطي - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:ارائه استعدادفرهنگ سازمانی شرکت حمل و نقل وخدمات کانتینری درپیاده سازی مدیریت دانش - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه روانشناسی:ارتباط بين مولفه هاي هوش هيجاني و مهارت هاي ارتباطي با عملكرد شغلي - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
تععین استعدادفرهنگ سازمانی شرکت حمل و نقل وخدمات کانتینری درپیاده سازی مدیریت دانش - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه درباره:پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه روانشناسی پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی ساختارسازمانی شرکت حمل و نقل وخدمات کانتینری در پیاده سازی مدیریت دانش - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵