پایان نامه بررسی نقاط ضعف و قوت دفاتر پیشخوان روستایی استان سمنان در جهت ارائه خدمات - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تعیین نقاط ضعف و قوت کارگزاران دفاتر و تأثیر آنها بر خدمات ارائه توسط دفاتر - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد درباره مدیریت استرس - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش استفاده روستاییان از خدمات دفاتر ICT روستایی - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رشته روانشناسی:مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:میزان نقاط ضعف و قوت کارگزاران دفاتر و تأثیر آنها بر خدمات ارائه توسط دفاتر - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه با موضوع مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه درباره نقش استفاده روستاییان از خدمات دفاتر ICT روستایی - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه درباره مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین راه‏کارهای افزایش توسعه یکپارچه و فرهنگ جامعه روستایی از طریق دفاتر دفاتر ICT روستایی - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر تاب آوری - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی راه‏کارهای افزایش توسعه یکپارچه و فرهنگ جامعه روستایی از طریق دفاتر دفاتر ICT روستایی - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه روانشناسی اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر تاب آوری - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد :تاثیر آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر تاب‌آوری بیماران دیابتی - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵