دانلود پایان نامه تاثیر موسیقی درمانی بر احساس افسردگی زنان سالمند - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر موسیقی درمانی بر احساس افسردگی زنان سالمند - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر موسیقی درمانی بر احساس افسردگی سالمندان - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیرمشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر مشاوره تحصیلی بر بهداشت روانی دانش آموزان - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر مشاوره تحصیلی بر هویت فردی دانش آموزان پسر - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر زمان برنامه ریزی قبل از نگارش یک متن نوشتاری - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر زمان نوشتن یک متن نوشتاری - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین میزان تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر طول یک متن نوشتاری - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و تاثیر آن بر فراوانی واژه ها و عبارت های انتقالی در یک متن نوشتاری - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر گنجاندن عناصر اصلی انشا در یک متن نوشتاری - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و تاثیر آن بر بهبود کیفیت کلی یک متن نوشتاری - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه سبکهای فرزندپروری و هوش هیجانی - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه سبکهای فرزندپروری و تاب آوری - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پیش بینی تاب آوری دانش آموزان بر اساس سبک های فرزند پروری - پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵