پایان نامه مدیریت:میزان عوامل مؤثر بر رابطه بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:ارائه عوامل مؤثر بر رابطه بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر رابطه بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین عوامل مؤثر بر رابطه بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل مؤثر بر رابطه بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با هوش‌ معنوی مادر - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت زناشویی مادر - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سهم هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر در انگیزش تحصیلی دانش آموزان - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پرسشنامه استرس هری و پرسشنامه GHQ-28 و زیر مقیاس های آن رابطه - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه روان سنجی سیاهه استرس هری با سلامت روان مردم شهر تهران - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ویژگی های روان سنجی سیاهه استرس هری جهت سنجش استرس افراد - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی تفاوت اثر بخشی آموزش خلاقیت و آموزش راهبرد های فراشناختی در تغییر خودپنذارۀ تحصیلی دانش آموزان - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵