پایان نامه تأثیر آموزش خلاقیت در تغییر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان دختر - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه آموزش راهبرد های فرا شناختی و خلاقیت و تاثیر آن بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر درمان تلفیقی بر نشخوار فکری در افراد وابسته به مت آمفتامین - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تبیین تأثیر درمان تلفیقی بر دشواری های تنظیم هیجانی در افراد وابسته به مت آمفتامین - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان تأثیر درمان تلفیقی بر ذهن آگاهی در افراد وابسته به مت آمفتامین - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی تأثیر درمان تلفیقی بر میزان کاهش عود مصرف در افراد وابسته به مت آمفتامین - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کاربرد درمان کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی بر نشخوار فکری در افراد وابسته به مت آمفتامین - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی بر دشواری های تنظیم هیجانی در افراد وابسته به مت آمفتامین - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تبیین تأثیر کاربرد درمان صِرف کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی بر میزان کاهش عود مصرف مواد در وابستگان به مت آمفتامین - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثرگذاری درمان تلفیقی بر نشخوار فکری در افراد وابسته به مت آمفتامین - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کاهش عود مصرف مت آمفتامین با درمان تلفیقی - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه افراد وابسته به مت آمفتامین و راههای کاهش عود مصرف - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه درمان تلفیقی بر ذهن آگاهی در افراد وابسته به مت آمفتامین - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان کاهش عود مصرف در افراد وابسته به مت آمفتامین با کاهش استرس - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نشخوار فکری در افراد وابسته به مت آمفتامین با اثرگذاری درمان تلفیقی - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵