پایان نامه بررسی رابطه سبک های ابراز هیجان و سبک های اسناد در خشونت های خانگی با نقش کلیشه های جنسیتی - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سبک های ابراز هیجان و پذیرش خشونت های خانگی علیه زنان - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه سبک های اسناد زنان و پذیرش خشونت علیه آنان - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط سبک های ابراز هیجان با سبک های اسناد در خشونت های خانگی - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تببین رابطه بین کلیشه های جنسیتی در زنان قربانی و پذیرش خشونت خانگی علیه آنان - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سبک های اسناد ناسالم در زنان و ارتباط آن با کلیشه های جنسیتی - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی رابطه ی کلیشه های جنسیتی و سبک های ابراز هیجان در زنان مورد خشونت - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سبک اسناد ناسالم در زنان قربانی و پذیرش خشونت علیه آنان - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پذیرش خشونت زنان قربانی و سبکهای ایراز هیجان - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نقش کلیشه های جنسیتی بر سبکهای اسناد و سبک های ابراز هیجان و پذیرش خشونت های خانگی - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کلیشه های جنسیتی در زنان قربانی و پذیرش خشونت خانگی علیه آنان - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و سلامت روان و پیشرفت تحصیلی - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین سبک های هویت و میزان تعهد هویت و سلامت روان و پیشرفت تحصیلی - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پیش بینی سلامت روان و پیشرفت تحصیلی بر اساس سبک های دلبستگی - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط سبک های هویت با سبک های دلبستگی - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵