پایان نامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط آن با سبک های هویت - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سلامت روان دانش آموزان و سبک های دلبستگی - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط سبک های دلبستگی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سبک های هویت و سبک های دلبستگی دانش آموزان - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پیشرفت تحصیلی و سبک های دلبستگی - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سلامت روان و پیشرفت تحصیلی - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه تفکر وجودی نقادانه با خودکنترلی دانشجویان پیام نور - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط معناسازی با خودکنترلی دانشجویان پیام نور - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه گسترش خودآگاهی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه آگاهی متعالی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه خودکنترلی دانشجویان پیام نور و تفکر وجودی نقادانه - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه خودکنترلی دانشجویان پیام نور و ارتباط آن با معناسازی - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش تفکر وجودی نقادانه و معناسازی و آگاهی متعالی در خودکنترلی دانشجویان پیام نور - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش مداخله ی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، آموزش گروهی شناختی رفتاری، مداخله ی افزایش انگیزه و مداخله ی گروهی روانی اجتماعی در بهبود شاخص های سلامت جسمی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین اثر بخشی مداخله ی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، آموزش گروهی شناختی رفتاری، مداخله ی افزایش انگیزه و مداخله ی گروهی روانی اجتماعی بر بهبود شاخص های سلامت روانی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵