پایان نامه نقش مداخله ی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، آموزش گروهی شناختی رفتاری، مداخله ی افزایش انگیزه و مداخله ی گروهی روانی اجتماعی در بهبود شاخص های سلامت جسمی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین اثر بخشی مداخله ی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، آموزش گروهی شناختی رفتاری، مداخله ی افزایش انگیزه و مداخله ی گروهی روانی اجتماعی بر بهبود شاخص های سلامت روانی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه اثر بخشی مداخله ی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، آموزش گروهی شناختی رفتاری، مداخله ی افزایش انگیزه و مداخله ی گروهی روانی اجتماعی بر میزان مراقبت از خود در افراد مبتلا به دیابت نوع دو - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نقش متغیرهای سن، جنسیت، تیپ شخصیتی و کانون کنترل سلامت بر شاخص های سلامت و رفتار مراقبت از خود در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثر بخشی مداخله ی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، آموزش گروهی شناختی رفتاری، مداخله ی افزایش انگیزه و مداخله ی گروهی روانی اجتماعی بر شاخص های سلامت جسمی(HbA1c،کورتیزول و فشار خون) و روانی بیماران دیابتی نوع۲ - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر مداخله ی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر بهبود شاخص های سلامت جسمی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی مدارس متوسطه - سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه عوامل استرس زاي شغلي - سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد عوامل استرس زاي شغلي - سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه :عوامل استرس زاي شغلي - سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه استرس شغلی - سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه روانشناسی عوامل استرس زاي شغلي - سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه : استرس شغلی - سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد استرس شغلی - سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد روانشناسی استرس شغلی - سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵