دانلود پایان نامه رابطه بین مسائل و مشكلات مالي و افزایش استرس شغلی - سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد ارتباط استرس شغلی با مسائل و مشكلات مالي - سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی - سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی اثر‌بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان - سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت:میزان استراتژیهای ایجاد تمایز و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران - سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مدیریت:عوامل استراتژی های مختلف بازاریابی بر میزان فروش - سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش استراتژیهای ایجاد تمایز و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران - سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر استراتژیهای ایجاد تمایز و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران - سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین استراتژیهای ایجاد تمایز و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران - سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی استراتژیهای رهبری هزینه و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران - سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:سنجش استراتژیهای ایجاد تمایز و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران - سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت میزان استراتژیهای رهبری هزینه و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران - سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر استراتژیهای رهبری هزینه و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران - سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش استراتژیهای رهبری هزینه و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران - سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:تعیین استراتژیهای رهبری هزینه و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران - سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵