پایان نامه با موضوع نقش کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:ارائه سنجش رابطه تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیک - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت :میزان کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی سنجش رابطه تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیک - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش رابطه تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیک - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین سنجش رابطه تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیک - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش سنجش رابطه تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیک - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات قبل از فروش بیمه( اطلاع رسانی، فرآیند مقدمات فروش) - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت: میزان تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات قبل از فروش بیمه( اطلاع رسانی، فرآیند مقدمات فروش) - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:ارائه تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات قبل از فروش بیمه( اطلاع رسانی، فرآیند مقدمات فروش) - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات قبل از فروش بیمه( اطلاع رسانی، فرآیند مقدمات فروش) - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات قبل از فروش بیمه( اطلاع رسانی، فرآیند مقدمات فروش) - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات فروش بیمه(فرآیند فروش، مدیریت صدور داده­های بیمه­گر ) - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵