پایان نامه با موضوع نقش تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات فروش بیمه(فرآیند فروش، مدیریت صدور داده­های بیمه­گر ) - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:ارائه تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات فروش بیمه(فرآیند فروش، مدیریت صدور داده­های بیمه­گر ) - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت:میزان تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات فروش بیمه(فرآیند فروش، مدیریت صدور داده­های بیمه­گر ) - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات فروش بیمه(فرآیند فروش، مدیریت صدور داده­های بیمه­گر ) - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
سنجش سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(آشکار و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(آشکار و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت:میزان سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(آشکار و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشدمدیریت:ناثیر سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(آشکار و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد عوامل موثر بر آموزش ضمن خدمت مجازي - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع دوره ضمن خدمت مجازی - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن در بهره وري ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه روانشناسی عوامل مؤثر بر ارتقاي بهره وري در سازمان صدا و سیما - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد آموزش ضمن خدمت - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه :آموزش ضمن خدمت به شيوه مجازي - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی وتوانایی انجام کار کارکنان سازمان صدا و سیما - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵