پایان نامه با موضوع نقش سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت:میزان سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:ارائه انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
دانلودپایان نامه بررسی انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت:میزان استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد : بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه : بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد : رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵