تعیین مشخص کردن شعب بانک رفاه کارا و ناکارا - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ابعاد فرهنگ سازمانی اداره اوقاف استان آذربایجان¬غربی - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پروژه بررسی میران عزت نفس در دانش اموزان مدارس دولتی و غیر دولتی - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد درباره: تاثیر پروژه علمی بر مهارت استنباط کردن - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد: بررسی حقوق وآزادی‌های فردی - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین ارتباط بین ابعاد فرهنگ سازمانی و بهره¬وری نیروی انسانی اداره اوقاف - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نگرش دینی برتفکرانتقادی دانشجویان رشتۀ مدد کاری - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر پروژه علمی بر مهارت استنباط کردن - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ابعاد بهره¬وری نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان¬غربی - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی و مقایسه سلامت روان دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مدیریت :رابطه شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی تاثیر پروژه علمی بر مهارت طراحی تحقیق - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و بهره¬وری نیروی انسانی اداره اوقاف - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر وجود مشاور بر تصمیم گیری و رفتار - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵