پایان نامه مدیریت:سنجش عوامل کلیدی موفقیت ERP از منظر رشد و یادگیری در شرکت هواپیمایی هما - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت ERP از منظر فرآیند داخلی در شرکت هواپیمایی هما - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:میزان عوامل کلیدی موفقیت ERP از منظر رشد و یادگیری در شرکت هواپیمایی هما - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مدیریت :عوامل کلیدی موفقیت ERP از منظر فرآیند داخلی در شرکت هواپیمایی هما - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش شاخص های مالی کلیدی موفقیت در استقرار ERP - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:ناثیر شاخص های مالی کلیدی موفقیت در استقرار ERP - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت:تعیین شاخص های مالی کلیدی موفقیت در استقرار ERP - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی شاخص های مشتری کلیدی موفقیت در استقرار ERP - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:میزان شاخص های مشتری کلیدی موفقیت در استقرار ERP - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
تعیین شاخص های مشتری کلیدی موفقیت در استقرار ERP - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش شاخص های نوآوری و یادگیری کلیدی موفقیت در استقرار ERP - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش شاخص های نوآوری و یادگیری کلیدی موفقیت در استقرار ERP - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:ارائه شاخص های نوآوری و یادگیری کلیدی موفقیت در استقرار ERP - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت:میزان شاخص های فرآیند داخلی کلیدی موفقیت در استقرارERP - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:تعیین شاخص های فرآیند داخلی کلیدی موفقیت در استقرارERP - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵