دانلود پایان نامه بررسی شاخص های فرآیند داخلی کلیدی موفقیت در استقرارERP - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر امتیاز معیار های تعالی سازمانی مورد بررسی در وضعیت مطلوب بر اساس مدل تعالیEFQM - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان امتیاز معیار های تعالی سازمانی مورد بررسی در وضعیت مطلوب بر اساس مدل تعالیEFQM - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایا نامه بررسی امتیاز معیار های تعالی سازمانی مورد بررسی در وضعیت مطلوب بر اساس مدل تعالیEFQM - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه امتیاز معیار های سازمانی مورد بررسی در وضعیت مطلوب بر اساس مدل تعالیEFQM - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
تعیین امتیاز معیار های تعالی سازمانی مورد بررسی در وضعیت مطلوب بر اساس مدل تعالیEFQM - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش امتیازمعیار های سازمانی موردبررسی دروضعیت مطلوب بر اساس مدل تعالیEFQM - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت:سنجش کلی وضعیت موجود در شرکت های منتخب - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی کلی وضعیت موجود در شرکت های منتخب - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:میزان کلی وضعیت موجود در شرکت های منتخب - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵