پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر کلی وضعیت موجود در شرکت های منتخب - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد ميزان مهارت مديريت زمان در جوانان در مقایسه با نوجوانان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تفاوت مهارت مديريت زمان نوجوانان با جوانان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش عملکرد شرکت های بیمه بر مبنای نتایج مدل EFQM با یکدیگر متفاوت - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مقایسه ميزان مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان دختر و پسر - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه تحصيلات با ميزان مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت:میزان عملکرد شرکت های بیمه بر مبنای نتایج مدل EFQM با یکدیگر متفاوت - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:ارائه عملکرد شرکت های بیمه بر مبنای نتایج مدل EFQM با یکدیگر متفاوت - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد رابطه بین سبک هاي شناختی و یادگیری خود تنظیمی با دست برتری در بین دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:تاثیر عملکرد شرکت های بیمه بر مبنای نتایج مدل EFQM با یکدیگر متفاوت - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی عملکرد شرکت های بیمه بر مبنای نتایج مدل EFQM با یکدیگر متفاوت - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشدمدیریت:شناسایی تفاوت بین عملکرد شرکت های بیمه بر مبنای مولفه های نتایج مدلEFQM - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد دست برتری در بین دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
تعیین عملکرد شرکت های بیمه بر مبنای نتایج مدل EFQM با یکدیگر متفاوت - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵