دانلود پایان نامه سبک هاي شناختی و یادگیری خود تنظیمی در دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد یادگیری خود تنظیمی در دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش تفاوت بین عملکرد شرکت های بیمه بر مبنای مولفه های نتایج مدلEFQM - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مقایسه افراد چپ دست با راست دست در سبک های شناختی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تفاوت افراد چپ دست با راست دست در سبک های شناختی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش تفاوت بین عملکردشرکت های بیمه بر مبنای مولفه های نتایج مدلEFQM - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه افراد چپ دست با راست دست در میزان یادگیری خودتنظیمی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت :عوامل تفاوت بین عملکرد شرکت های بیمه بر مبنای مولفه های نتایج مدلEFQM - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:میزان تفاوت بین عملکرد شرکت های بیمه بر مبنای مولفه های نتایج مدلEFQM - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تفاوت میزان یادگیری خودتنظیمی در افراد چپ دست با راست دست - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سلامت روان در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه سبک یادگیری همگرا با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه رابطه سبک یادگیری همگرا با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی تفاوت بین عملکرد شرکت های بیمه بر مبنای مولفه های نتایج مدلEFQM - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد شناسایی رابطه سبک یادگیری واگر با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵