دانلود پایان نامه بررسی رابطه سبک یادگیری جذب کننده با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تعیین ارتباط سبک یادگیری جذب کننده با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط سبک یادگیری جذب کننده با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی رابطه سبک یادگیری انطباق یابنده با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين يادگيري خودتنظيمي با انواع سبك هاي شناختي - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد ارتباط بين يادگيري خودتنظيمي با انواع سبك هاي شناختي - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:رابطه بین سبک رهبری مشارکتی/ غیرمشارکتی و عملکرد مدیران مدارس - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ارتباط انواع سبك هاي شناختي با يادگيري خودتنظيمي - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:شناسایی سبک تصمیم گیری مدیران بانک های تجاری - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تفاوت دانشجویان راست دست و چپ دست در سبک های شناختی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه روانشناسی تاثیر تحولات اجتماعی بر آثار سینمایی رسول صدرعاملی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:شناسایی سبک تصمیم گیری مدیران بانک های تجاری - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تفاوت دانشجویان راست دست و چپ دست درمیزان خودتنظیمی یادگیری - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین نوع دست برتری و سبک های شناختی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵