دانلود پایان نامه ارشد تاثیر تحولات اجتماعی بر آثار سینمایی رسول صدرعاملی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سبک تصمیم گیری مدیران با تجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های تجاری - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی جامعه شناختی آثار صدرعاملی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد ارتباط نوع دست برتری با سبک های شناختی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد روانشناسی بررسی جامعه شناختی آثار صدرعاملی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی ارتباط سبک های شناختی با نوع دست برتری - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه شناسایی رویکرد مالی بانک های تجاری - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد رابطه نوع دست برتری و خود تنظیمی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه:بررسی جامعه شناختی آثار صدرعاملی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارتباط نوع دست برتری با خود تنظیمی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد ارتباط خود تنظیمی با نوع دست برتری - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:ارائه راهکارهایی در جهت بهبود تصمیم گیری مدیران بانک - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر تغییرات اجتماعی سی ساله اخیر ایران با اتخاذ رویکردی جامعه شناختی در آثار سینمایی رسول صدر عاملی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد سبک هویت هنجاری در افراد معتاد و بهنجار - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل مؤثر در ترغیب دانش ‏آموزان به نماز با تأکید بر عوامل درون مدرسه ‏ای - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵