دانلود پایان نامه ارشد مقایسه سبکهای مقابله ای در معتادان و افراد بهنجار - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی صور بلاغی در خطبه‌های حضرت زینب - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:رابطه بین سبک تصمیم گیری اجتنابی مدیران با رویکرد مالی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تعیین تفاوت سبک هویت افراد عادی با معتاد - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تفاوت سبک هویت افراد معتاد با عادی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد سبک هویت افراد معتاد - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی تفاوت سبک های مقابله ای درافراد عادی با معتاد - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد بررسی آثار صدر عاملی در دوره اصلاحات - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تفاوت سبک های مقابله ای در افراد معتاد با عادی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه رابطه بین سبک تصمیم گیری فوری مدیران با رویکرد مالی رابطه - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی تفاوت سیستم فعال سازی – بازداری رفتاری در افراد عادی و معتاد - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی آثار صدر عاملی در دوره اصلاحات - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد سیستم فعال سازی – بازداری رفتاری در افراد عادی و معتاد - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی آثار صدر عاملی در دوره اصول گرایی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نفش اعتماد در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵