پایان نامه ارشد سبک هویت اجتنابی در افراد معتاد و بهنجار - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه افزایش خودکنترلی در دانش آموزان با آموزش خودکنترلی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین تفاوت سبک مقابله ای مساله مدار در افراد معتاد و بهنجار - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه رتبه بندی رسانه ها با در نظر گرفتن میزان اهمیت هریک از شاخص ها - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد آموزش خودکنترلی در دانش آموزان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مهمترین عامل مؤثر در افزایش اثربخشی تبلیغات بانک های تجارت و سپه - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کاهش استرس والدینی با آموزش خودکنترلی به دانش آموزان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:شناسایی مهمترین عامل مؤثر در انتخاب بانک تجارت و سپه توسط مشتریان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کاهش میزان تعارضات والد- فرزند با آموزش خوددلگرم سازی مادران مبتنی بر رویکرد آدلر- درایکورس - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش اثربخشی تبلیغات بانک های تجارت و سپه - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر آموزش خوددلگرم سازی مادران مبتنی بر رویکرد آدلر-درایکورس بر میزان فرزندپروری اقتداری مادران - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد سبک مقابله ای مساله مدار در افراد معتاد و بهنجار - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه میزان اثربخشی رسانه های مختلف در تبلیغات بانک های تجارت و سپه - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط آموزش خوددلگرم سازی مادران مبتنی بر رویکرد آدلر-درایکورس با میزان فرزندپروری اقتداری مادران - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تفاوت سبک مقابله ای هیجان مدار در افراد معتاد و بهنجار - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵