پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین تبلیغات موبایلی و قصد خرید مصرف کنندگان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد سبک مقابله ای هیجان مدار در افراد معتاد - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط تعارض والد- فرزندی با مسئولیت پذیری دانش آموزان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:میزان درک مصرف کنندگان از سهولت استفاده تبلیغات موبایلی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه مقایسه تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین رابطه خودمتمایز سازی مادران با تعارض والد- فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تفاوت تحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی دانش آموزان دختر - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تفاوت طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط خود متمایز سازی مادران با مسئولیت پذیری دانش آموزان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تحریف های شناختی در افراد سالم - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اندازه گیری میزان درک مصرف کنندگان از شرایط تسهیلی تبلیغات موبایلی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد طرحواره های هیجانی در افراد سالم - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵