پایان نامه مقایسه طرحواره های هیجانی و تحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تفاوت طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
تصمیم گیری درباره ی خرید در مرحله ی ارزیابی گزینه های مختلف، مصرف کننده مارک های مختلف را درجه بندی می کند و قصد خرید در او ایجاد می شود. بطور کلی تصمیم مشتری برای خرید بر اساس استوار است که باید بهترین مارک خریداری شود ولی عملاً بین قصد و تصمیم دو ع - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد افراد مبتلا به میگرن - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددکاری ناجا در شهر کرمانشاه - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد ارتباط اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددکاری - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:استفاده درک سودمندی و شرایط تسهیلی با نیات رفتاری مصرف کنندگان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط اضطراب با تعارضات زناشویی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد ارتباط افسردگی با تعارضات زناشویی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه شناسایی میزان استفاده از تبلیغات موبایلی به منظور آگاه سازی مشتریان تیر ۲۹, ۱۳۹۵ - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد رابطه اضطراب و تعارضات زناشویی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه رابطه افسردگی با تعارضات زناشویی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:ربط بین درک سودمندی تبلیغات موبایلی و نیات رفتاری مشتریان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد ارتباط تعارضات زناشویی با اضطراب و افسردگی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵