پایان نامه ارتباط تعارضات زناشویی با اضطراب - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی بین درک سهولت استفاده از تبلیغات موبایلی و نیات رفتاری مشتریان تیر ۲۹, ۱۳۹۵ - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارتباط تعارضات زناشویی با افسردگی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بینامتنی قرآنی و روایی در اشعار سه تن از شاعران شیعی (کمیت بن زید اسدی، عبدی کوفی و دیک الجن الحمصی) - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه تعارضات زناشویی با اضطراب و افسردگی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارتباط بین شرایط تسهیلی تبلیغات موبایلی و نیات رفتاری مشتریان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه فرهنگ مصور عربی به فارسی (ترجمه و تحقیق فرهنگ مصور “المورد المرئی” اثر روحی بعلبکی از صفحه­ ی 425-832) - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه افزایش افسردگی و اضطراب در بین زوجین - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تعیین رابطه بین اضطراب با تعارضات زناشویی در مراجعین - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان رابطه بین نیات رفتاری مشتریان و قصد خرید/ عدم خرید محصول - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد پیش بینی تعارضات زناشویی از روی نمرات اضطراب و افسردگی در مراجعین - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد افزایش افسردگی و اضطراب در بین زوجین با تعارضات زناشویی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد پیش بینی تعارضات زناشویی با اضطراب و افسردگی در زوجین - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تفاوت بین عملکرد شرکت های بیمه بر مبنای مولفه های نتایج مدلEFQM - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵