پایان نامه ارشد:شناسایی تأثیر کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات در بالا بردن رضایت مشتریان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پروژه با موضوع حـاکمیـت شـرکـتـی از تـئـوری تـا عـمـل - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه افکار ناکارآمد در نوجوانان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی معاوت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی میزان شیوع اختلال افسردگی در بیماران مصروع - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و خلق دانش در بیمه آسیا - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پیش بینی افسردگی براساس عوامل فراشناخت - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پروژه بررسی روشهای حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف با نگاهی به شناسایی اقدامات مناسب حاکمیت شرکتی در هند - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش تأثیر بهینه و سادگی استفاده از خدمات موبایل از سوی مشتریان در بالا بردن رضایت آنها - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد پیش بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پروژه بررسی هوش های چند گانه - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه شیوع افسردگی دربیماران مصروع با توجه به نرخ جهانی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان رابطه بین انتقال دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا. - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پروژه با موضوع بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC ) در تعیین قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشدمدیریت:میزان تأثیر بهینه و سادگی استفاده از خدمات موبایل از سوی مشتریان در بالا بردن رضایت آنها - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵