پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی شرکت های سهامی مخابرات استانی و تعیین کارایی آن ها - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه قتل - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه هم‌نوایی در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایانامه بررسی تخصیص منابع در بین واحدهای تصمیم گیرنده - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پروژه با موضوع حسابرسی و مفاهیم آن - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه امنیت در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
ر پروژه با موضوع کارآموزی در اداره مالیاتی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه قدرت در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تعیین کاراترین مدل تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی های نامطلوب - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مشکلات و تنگناها و امکانات توسعه روستاهای شهرستان سسله روستای گل زرد - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر قابلیت کاربرد صندوق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای در بازارهای مالی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵