پایان نامه سطوح تاب آوری شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد ارتباط رضایت زناشویی با سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پايان نامه رابطه سلامت روان بيماران سرطاني با راهبردهاي مقابله دين - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:سنجش صند­وق سرمایه­ گذاری مشترک بیمه­ ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد رابطه سلامت روان بیماران سرطانی با رضایت زناشویی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین رابطه بین رضایتمندی مشتریان و وفاداری به برند - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سطوح مهارت های حل مسئله شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سهم راهبردهای مقابله دینی،رضایت زناشویی و خودکارآمدی در پيش بيني سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:رابطه بین رضایت درونی ایده آل و رضایتمندی مشتریان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد ارتباط خودکارآمدی با سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه سلامت روان بیماران سرطانی و خودکارآمدی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش مدیریت حمایتی در سازمان با الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباطات راهبردی کارکنان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵