پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباطات راهبردی کارکنان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تاثیر درونی سازی لاغری در اختلالات خوردن - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:استقرار مناسب کارکنان در سازمان با تغییرسازمانی درادارات دولتی بندرآستارا - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه سبک های یادگیری و تاب آوری در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی پیام های هدفمند در سازمان با الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه اختلالات خوردن و درونی سازی لاغری - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه سبک های یادگیری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تاثیر BMI در اختلالات خوردن - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مدیریت حمایتی در سازمان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد بررسی نقش BMI در پیش بینی اختلالات خوردن - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین رسانه موثر در سازمان با الزمات تغییر سازمانی در ادارات دولتی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین نقش خودشی انگاری در پیش بینی اختلالات خوردن - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵