دانلود پایان نامه بین استقرار مناسب کارکنان در سازمان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش خودشی انگاری در پیش بینی اختلالات خوردن - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سبک های تاب آوری،یادگیری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد رابطه خودشی انگاری و اختلالات خوردن - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان پیام های هدفمند در سازمان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه انواع روشهای حل تعارض و شیوه های فرزندپروری در بین پرستاران شیفت درگردش و شیفت ثابت - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:رابطه بین رسانه موثر در سازمان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه روش های حل تعارض بین پرستاران شیفت در گردش و شیفت ثابت صبح - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ادراک تعارض و سبک مدیریت رقابتی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد درد معنوی در دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تعیین بین ادراک تعارض و سبک مدیریت مصالحه - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد اثربخشی گروه‌ درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر میزان درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵