پایان نامه تشخیص رابطه بین ادراک تعارض و سبک مدیریت سازش - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کاهش میزان درد معنوی در دانشجویان افسرده با گروه‌ درمانی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد آموزش‌های هستی‌شناسی اسلامی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:نقش بین ادراک تعارض و سبک مدیریت اجتناب - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پيدايش و سير تحول شهرهاي جديد - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه افسردگی دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد بررسی تأثیر گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر میزان افسردگی در افراد افسرده - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه منوگرافي شركت تعاوني توليدي چيني بهداشتي ايساتيس - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر میزان افسردگی در افراد افسرده - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه آثار استحاله و تغيير فرهنگي جوانان در شهر يزد - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد شناسایی میزان افسردگی در افراد افسرده با گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین تأثیر گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر میزان درد معنوی در افراد افسرده - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد اثرگذاری گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر میزان درد معنوی در افراد افسرده - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵