پایان نامه ارشد درد معنوی و رویکرد هستی‌شناسی اسلامی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اثربخشی برنامه اصلاح عزت نفس ضمنی بر افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد اثربخشی برنامه اصلاح عزت نفس ضمنی بر افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه افزایش عزت نفس ضمنی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد اختلال اضطراب اجتماعی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد ترس از ارزیابی منفی ضمنی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عزت نفس ضمنی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر افزایش عزت نفس ضمنی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پروژه کاربرد کامپیوتر در حسابداری‎ - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پديده شهرنشيني و مديريت آن - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثربخشی شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر افزایش عزت نفس ضمنی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پروژه مدیریت با موضوع تحقیق کلی درمورد مفاهیم تخصصی حسابداری صنعتی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای در افراد - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تربیت کودک - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵