پروژه تجزیه و تحلیل مثلث تقلب مطابق با مدل ریسک حسابرسی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین اثربخشی شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر کاهش سطح اضطراب اجتماعی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مونوگرافي شركت تعاوني تهيه و توزيع لوازم الكتريكي يزد - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پروژه نقش مؤسسات عالی حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی و اقتصادی اخیر - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثرگذاری شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر کاهش سطح اضطراب اجتماعی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش زبان در ايجاد ارتباط - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد کاهش سطح اضطراب اجتماعی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی با شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پروژه ارتباط بین مدیریت در آمدها و تقلب در حسابهای مالی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی لباس های محلی ایل قشقایی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی تاثیر شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر افزایش عزت نفس آشکار (روزنبرگ) افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع حقوق ودستمزد آموزش وپرورش - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد اثر شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر افزایش عزت نفس آشکار افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پروژه با موضوع بررسی فرآیند بودجه بندی جامع - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه افزایش عزت نفس آشکار افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی با شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پروژه حذف صفر از پول ملی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵