دگرگون‌سازی ساخت جامعه-دانلود پایان نامه - جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
دگرگون‌سازی ساخت اجتماعی-دانلود پایان نامه - جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
دگرگون‌سازی ساخت اقتصادی جامعه-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا - جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
دگرگون‌سازی ساخت اقتصادی جامعه-دانلود پایان نامه - جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساخت اجتماعی- اقتصادی جامعه-دانلود پایان نامه - جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
دگرگون‌سازی اقتصادی جامعه- پایان نامه رشته جغرافیا - جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساخت اقتصادی جامعه-دانلود پایان نامه - جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساخت اجتماعی جامعه-پایان نامه رشته جغرافیا - جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
دگرگون‌سازی ساخت اجتماعی-پایان نامه ارشد - جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
ستراتژی برنامه ریزی جهت بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا - جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
ستراتژی برنامه ریزی جهت بهبود-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا - جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
ستراتژی برنامه ریزی جهت بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی-دانلود پایان نامه - جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
برنامه ریزی جهت بهبود زندگی اقتصادی-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا - جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
ستراتژی برنامه ریزی جهت بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی-پایان نامه ارشد - جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
زندگی اقتصادی و اجتماعی-دانلود پایان نامه - جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶