پایان نامه سنجش میزان گرایش به برنددر شرکت های مورد مطالعه - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد بررسی اثر ایمان مذهبی بر سلامت روان دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان عملکرد برند در شرکت های مورد مطالعه - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثر ایمان مذهبی بر سلامت روان دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد شناسایی اثر شادکامی بر سلامت روان دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه آزمون مدل ساختاری ارایه شده در تحقیق حاضر - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثر شادکامی بر سلامت روان دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اثر سبک دل‌بستگی دوسوگرا بر سلامت روان دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر عناصرآمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد اثر سبک دل‌بستگی دوسوگرا بر سلامت روان دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر آمیخته محصول سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر آمیخته ترفیع سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر آمیخته توزیع سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر آمیخته قیمت کالای سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اثر ایمان مذهبی بر شادکامی دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵