پایان نامه ارشد اثر ایمان مذهبی بر شادکامی دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین اثر ایمان مذهبی بر سبک‌ دل‌بستگی دوسوگرا دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد اثر ایمان مذهبی بر سبک‌ دل‌بستگی دوسوگرا دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اثر منبع کنترل بر سلامت روان دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثر منبع کنترل بر سلامت روان دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد شناسایی اثر ایمان مذهبی بر منبع کنترل دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارزش از طریق انجام مطالعه مهندسی ارزش به¬صورت مجازی و سنتی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد اثرگذاری ایمان مذهبی بر سلامت روان از طریق منبع کنترل - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر ایمان مذهبی بر سلامت روان از طریق شادکامی، سبک دل‌بستگی دوسوگرا و منبع کنترل - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارزش از طریق انجام مطالعه مهندسی ارزش به¬صورت مجازی و سنتی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، برافزايش ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، بر افزايش ميزان شادي دانشجويان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد افزايش ميزان شادي دانشجويان با مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد افزايش ميزان شادي دانشجويان با مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵