پایان نامه مدیریت:تاثیر صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، برافزايش ميزان لذت دانشجويان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد افزايش ميزان لذت دانشجويان با مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط ميزان شادي دانشجويان با مداخله‌ي روان نمايشگري - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد رابطه افزايش ميزان لذت دانشجويان و مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثرگذاری مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، بر افزايش ميزان سلامت روان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد ارتباط افزايش ميزان سلامت روان با مداخله‌ي روان نمايشگري - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد رابطه‌ ي نگرش مذهبي و شادي دانشجويان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشدمدیریت:میزان صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد ارتباط لذت دانشجويان با نگرش مذهبي - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه‌ ي لذت و شادي دانشجويان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و اسنوا بر اساس عناصر شناسایی شده - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:ارائه مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و اسنوا بر اساس عناصر شناسایی شده - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵