پایان نامه مهندسی ارزش و فناوری اطلاعات و ارتباطات به¬منظور تلفیق یکدیگر - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مشخص کردن نقاط مثبت و منفی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت:میزان مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و اسنوا بر اساس عناصر شناسایی شده - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی نقاط قابل انجام با امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند مهندسی ارزش - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و اسنوا بر اساس عناصر شناسایی شده - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط بین لذت و سلامت روان دانشجويان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال از دیدگاه فروشندگان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تعيين رابطه ي بين شادي و سلامت روان دانشجويان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه به الگوی کارا و مؤثر در مهندسی ارزش با استفاده از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سلامت روان دانشجويان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه زمانی کمتر در گام ها و فازهای مهندسی ارزش با استفاده از فناوری مهندسی ارزش - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
تأثیر آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط شادي با نگرش مذهبي دانشجويان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط شادي با نگرش مذهبي دانشجويان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه ي نگرش مذهبي و لذت دانشجويان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵