تأثیر رضایت از جلسات آموزش بر سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال از دیدگاه فروشندگان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد شادي دانشجويان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد لذت دانشجويان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
رضایت از محتوای آموزشی برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تعیین شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال از دیدگاه فروشندگان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد بررسی مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد بررسی تاثیر طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:میزان شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال از دیدگاه فروشندگان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
انتقال یادگیری برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت:ارائه شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال از دیدگاه فروشندگان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد افزایش سلامت روان با طرحواره های درمانی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش بررسی دو برند الجی و اسنوا با توجه به این عناصر می‌باشد. - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵