پایان نامه ارشد طرحواره های درمانی دانشجویان متاهل - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مدیریت:رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه آزمون روابط بین متغیر و سازه های تحقیق در قالب یک مدل علّی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کاهش فراوانی اقدام به خودکشی با شناسایی اختلالات خلقیت و شخصیت در افراد - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:تعیین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان(مطالعه موردی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شهر تهران) - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد کاهش احتمال اقدام به خودکشی با رفع و درمان یکی از اختلالات همایند در فرد - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد بررسی نقش تعدیل کننده دوز مصرفی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین اختلالات خلقی و اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان(مطالعه موردی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شهر تهران) - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط اختلالات خلقی تک‌قطبی با اقدام به خودکشی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش اختلالات خلقی و شخصیتی در پیش‌بینی خودکشی و اقدام به خودکشی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد حافظه کلامی افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵