پایان نامه نقش اختلالات خلقی و شخصیتی در پیش‌بینی خودکشی و اقدام به خودکشی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد حافظه کلامی افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناخت روابط بین متغیر های مورد مطالعه در داخل کشور - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:ارائه عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب بانک رفاه شهر بوشهر - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسۀ اثربخشی آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت حافظه دیداری افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد حافظه دیداری افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین اثربخشی مدیریت استرس در اضطراب تحصیلی دانش آموزان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه زمان پاسخ های صحیح افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثربخشی حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب تحصیلی دانش آموزان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نقش ارزش نام تجاری مبتنی بر مشتری گرایی بررفتار خرید مشتریان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد زمان پاسخ های صحیح افراد تحت درمان نگهدارنده متادون - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تعیین اثربخشی مدیریت استرس در تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه افراد تحت درمان نگهدارنده متادون - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اثربخشی حل مسألۀ اجتماعی در تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵