دانلود پایان نامه کاهش افسردگی دانش آموزان با آموزش مهارت های زندگی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد ارتباط رابطه تاب آوری با سلامت روان دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه افزایش عزت نفس دانش آموزان با آموزش مهارت های زندگی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد ارتباط سلامت روان دانشجویان با تاب آوری - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه سنجش تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند در صنعت بیمه - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر آموزش به روش سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان پسر - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه سلامت روان و تاب آوری دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:ارائه شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد بررسی رابطه هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت:میزان شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد رابطه سلامت روان و هوش معنوی دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سپردههای قرض الحسنه بانک سامان استفاده از روش آریما و شبکه عصبی پروسپترون - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵