پایان نامه ارتباط سلامت روان با هوش معنوی دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مدیریت:عوامل شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی شناسایی مشکلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سپردههای جاری بانک سامان استفاده از روش آریما و شبکه عصبی پروسپترون - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تعیین شناسایی مشکلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سپردههای کوتاه مدت بانک سامان استفاده از روش آریما و شبکه عصبی پروسپترون - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسیی ارشد:تاثیر شناسایی مشکلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سپردههای بلندمدت بانک سامان استفاده از روش آریما و شبکه عصبی پروسپترون - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت:ارائه شناسایی مشکلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مجموع سپردههای بانک سامان استفاده از روش آریما و شبکه عصبی پروسپترون - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:میزان شناسایی مشکلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان انواع سپرده¬های بانک سامان بر اساس شاخص های خطای و ضریب تعیین - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مدیریت:عوامل رتبه بندی موانع شناسایی شده در صنعت تون ماهی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه دو روش پیش بینی کمی رگرسیونی و غیر رگرسیونی معیار های مختلف - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵