پایان نامه تعیین رتبه بندی موانع شناسایی شده در صنعت تون ماهی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پیش بینی میزان افزایش یا کاهش واردات محصول مورد مطالعه - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش رتبه بندی موانع شناسایی شده در صنعت تون ماهی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پیش بینی میزان افزایش یا کاهش واردات محصول مورد مطالعه - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پیش بینی با دقت قابل قبول برای پیش بینی کوتاه مدت میزان واردات محصول مورد مطالعه - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر رتبه بندی موانع شناسایی شده در صنعت تون ماهی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی رتبه بندی موانع شناسایی شده در صنعت تون ماهی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت:تاثیر راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود صنعت تون ماهی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:عوامل راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود صنعت تون ماهی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود صنعت تون ماهی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مدیریت:عوامل راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود صنعت تون ماهی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود صنعت تون ماهی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تعیین راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشدمدیریت:میزان فاکتورهای تاثیرگذار بر استفاده بهینه فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵