پایان نامه مدیریت:شناسایی فاکتورهای تاثیرگذار بر استفاده بهینه فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش اولویت بندی فاکتورهای تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تعیین رابطه چندگانه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:ارائه اولویت بندی فاکتورهای تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه چندگانه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه تاب آوری دانشجویان از لحاظ جنسیت و تاهل - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه هوش معنوی دانشجویان از لحاظ جنسیت و تاهل - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تفاوت سلامت روان دانشجویان از لحاظ جنسیت و تاهل - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اولویت بندی فاکتورهای تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به منظور بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رضامندی زناشویی زوجین - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پایبندی مذهبی زوجین - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:ارائه فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به منظور بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵