پایان نامه مدیریت:میزان فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به منظور بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد ارتباط رضامندی زناشویی با پایبندی مذهبی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه رضامندی زناشویی و پایبندی مذهبی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد نقش پیش بینی کننده پایبندی مذهبی در رضایت زناشویی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی با افزایش پایبندی مذهبی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد بررسی میزان رضامندی زناشویی در مردان متاهل - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به منظور بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رضامندی زناشویی در مردان متاهل - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد رضامندی زناشویی در زنان متاهل - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی میزان رضامندی زناشویی در زنان متاهل - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی میزان رضامندی زناشویی زوجین دارای پایبندی مذهبی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رضامندی زناشویی زوجین دارای پایبندی مذهبی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵