پایان نامه آمادگی شرکت ایران خودرو دیزل برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تشخیص نقاط قوت و ضعف سازمان در زمینه آمادگی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شرکت ایران خودرو دیزل از جنبه زیر ساخت تکنولوژی اطلاعاتی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ایران خودرو دیزل از جنبه فرهنگ سازمانی برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه رضایت زناشویی و عامل برونگرایی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ایران خودرو دیزل از جنبه فرایند‌های کسب وکار برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط رضایت زناشویی با عامل برونگرایی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد رابطه بین عامل سازگاری و رضایت زناشویی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ایران خودرو دیزل از جنبه داده برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط عامل سازگاری و رضایت زناشویی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد رابطه رضایت زناشویی و عامل سازگاری - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ایران خودرو دیزل از جنبه تعهد مدیریت ارشد برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد ارتباط رضایت زناشویی با عامل سازگاری - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
اضطراب ، نگرش به استفاده اجرا ، انتظار تلاش ، اثرات اجتماعی و شرایط تسهیل گر - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین عامل پذیرا بودن و رضایت زناشویی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵