پایان نامه تعیین وضعيت جمعیت شناختی ارتکاب کنندگان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد شیوه ارتکاب قتل،نوع و انگیزه قتل درقاتلان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شیوه های فرزند پروری بین پرستاران شیفت در گردش و شیفت ثابت صبح - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت روش های حل تعارض پرستاران شیفت در گردش و شیفت ثابت صبح - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت فرزندپروری پرستاران شیفت در گردش و شیفت ثابت صبح - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:بررسی سنجش رابطه بین RM و CLV در عرصه بانکداری - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه ی سبک فرزند پروری سهل گیرانه و سبک های حل تعارض - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش سنجش رابطه بین RM و CLV در عرصه بانکداری - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سبک فرزند پروری مقتدرانه و ارتباط آن با سبک های حل تعارض - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
تعیین سنجش رابطه بین RM و میزان استفاده از خدمات بانک - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط سبک فرزند پروری مستبدانه با سبک های حل تعارض - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط بین سنجش رابطه بین RM و CLV در عرصه بانکداری - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت عملکرد حافظه بینایی فوری در بین افراد شهری و روستایی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
– کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدارروستا : با توجه به توان بالای این فناوری در رساندن خدمات و اطلاعات مورد نیاز روستاییان فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند در عرصه های زیر در جهت توسعه پایدار کشاورزی فعالیت داشته باشد: کاربرد فناور - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مدیریت :تاثیر سنجش رابطه بین RM و میزان استفاده از خدمات بانک - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵