پایان نامه تبیین عملکرد حافظه بینایی تأخیری در بین افراد شهری و روستایی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی وضعيت جمعیت شناختی ارتکاب کنندگان شامل:جنسیت،دامنه سنی،وضعیت تاهل - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش سنجش رابطه بین RM و میزان استفاده از خدمات بانک - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عملکرد حافظه بینایی فوری چهره‌ها در بین افراد شهری و روستایی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تعيين وضعيت جمعیت شناختی قربانیان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی و سنجش رابطه بین RM و وفاداری مشتری در بانک - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی وضعيت جمعیت شناختی قربانیان شامل:جنسیت،دامنه سنی،وضعیت تاهل - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عملکرد حافظه تأخیری چهره‌ها در بین افراد شهری و روستایی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت:تاثیر سنجش رابطه بین RM و وفاداری مشتری در بانک - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارائه ي راه كارهايي جهت شناسايي متهمان قتل هاي سريالي - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:بررسی سنجش رابطه بین RM و وفاداری مشتری در بانک - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه سنجش تاثیر انتظار تلاش بر روی قصد استفاده از ICT - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تبیین عملکرد حافظه بینایی فوری در بین زنان و مردان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت میزان اثربخشی آموزش به روش بحث گروهی و سخنرانی در یادگیری مهارت خودآگاهی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ويژگي هاي جمعیت شناختی قاتلان سريالي بر اساس مستندات موجود - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵